Chính sách hoàn tiền

Tất cả các hợp đồng giữa hai bên việc thanh toán sẽ tiến hành sau khi kết thúc hợp đồng. Vậy nên khi trong quá trình thuê thiết bị quý khách không có bất cứ phản ánh nào hay chấp thuận thiết bị của chúng tôi thì ngay sau khi kết thúc hợp đồng quý khách phải có trách nhiệm thanh toán đơn hàng , thời gian thanh toán sẽ được ghi rõ trên hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Các giao dịch bằng tiền hoặc chuyển khoản chỉ diễn ra sau khi hai bên kết thúc hợp đồng và sử dụng thiết bị đã thuê.